پانسمان جراحی ضد آب پددار فارم اکتیو

پانسمان جراحی ضد آب پددار فارم اکتیو

پانسمان جراحی ضد آب پددار فارم اکتیو

پانسمان جراحی ضد آب پددار فارم اکتیو

پانسمان ضد آب و پد دار که نسبت به میکروارگانیسم ها نفوذ ناپذیر است.

پانسمان جراحی لاپاراسکوپی، لامینکتومی، لاپاراتومی
پانسمان جراحی سزارین و هرنی(فتق)
پانسمان جراحی ارتوپدی بزرگ
پانسمان جراحی قلب باز، جراحی عمومی و ...