فارم اکتیو هیدرو (هیدروکلوئید)

فارم اکتیو هیدرو (هیدروکلوئید)

فارم اکتیو هیدرو (هیدروکلوئید)

مشاوره رایگان زخم ۰۲۱۸۸۲۲۴۱۸۳

فارم اکتیو هیدرو(هیدروکلوئید)

یک پانسمان استریل حاوی مواد هیدروکلوئید فشرده داخل یک ماتریکس پلیمر چسبنده که با یک فیلم نیمه تراوای ساخته شده از پلی اورتان با قابلیت تنفس، پوشیده شده است. پانسمان پس از تماس با سطح زخم با تشکیل یک ژل محافظ، محیط مرطوبی را جهت درمان زخم فراهم می سازد.

پانسمان هیدروکلوئید فارم اکتیو

یک پانسمان استریل حاوی مواد هیدروکلوئید فشرده داخل یک ماتریکس پلیمر چسبنده که با یک فیلم نیمه تراوای ساخته شده از پلی اورتان با قابلیت تنفس، پوشیده شده است. پانسمان پس از تماس با سطح زخم با تشکیل یک ژل محافظ، محیط مرطوبی را جهت درمان زخم فراهم می سازد.

موارد مصرف پانسمان فارم اکتیو

قابلیت کاربرد به تنهایی در زخم های با ترشح کم تا متوسط در فاز های گرانوله و اپیتلیال
قابلیت کاربرد در زخم بستر سطحی و حفره ای، زخم وریدی، زخم جراحی، سوختگی ها و ساییدگی ها

نکته:

هنگام اشباع شدن، ژل شیری رنگی زیر پانسمان تشکیل می شود که زمان تعویض پانسمان را نشان می دهد.
به عنوان پانسمان ثانویه روی فارم اکتیو آلژینات، فارم اکتیو ژل استفاده می شود.
پانسمان می تواند به مدت 3 تا 5 روز بسته به میزان ترشح، بدون تعویض باقی بماند.